ΓΕΜΗ / Γ.Ε.ΜΗ.
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Γ.Ε.ΜΗ.
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΜΗ
ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
SITEMAP
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
Χρήστης: [Είσοδος]


 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΜΗ
Υπηρεσίες ΓΕΜΗΤμήμα Γ’ Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γενικού Εμπορικού Μητρώου<
Αρμόδιες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.  
     
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ, Τμήμα Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών και Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ, Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ, Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γενικού Εμπορικού Μητρώου
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων της χώρας
   
 
 
 
Αρμόδιες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
 

Το Τμήμα Γ’ Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γενικού Εμπορικού Μητρώου δεν έχει αρμοδιότητα καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. αλλά μόνο ερμηνείας και νομοθετικής πρωτοβουλίας που άπτονται της νομοθεσίας περί εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. όπως ενδεικτικά :

α. Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων εμπορικών εταιρειών (προσωπικών και κεφαλαιουχικών).
β. Η παρακολούθηση της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, την ευρωπαϊκή εταιρεία και την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου περί κεφαλαιουχικών εταιρειών και εμπορικού μητρώου με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ. Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών προς τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, τις ΕΠΕ, τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), τις προσωπικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.
δ. Η παρακολούθηση της λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).
ε. Η παροχή οδηγιών προς τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και τις κατά τόπους περιφερειακές αρμόδιες υπηρεσίες, που ασκούν εποπτεία επί των ανωνύμων εταιρειών, για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για το Γ.Ε.ΜΗ.
ζ. Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στην τήρηση και λειτουργία του Γ.Ε.Μ.Η.


 

Στοιχεία Επικοινωνίας του Τμήματος Γ’ της Δ/νσης Εταιρειών & ΓΕΜΗ : τηλ. 213-15 14 303, 210 38 43 391
Fax 210 38 38 981

ΓENIKH ΓΡAMMATEIA ΕΜΠOΡIOY & ΠΡΟΣΤΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ © 2007-Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 ΑθήναEmail: gge@gge.gr