ΓΕΜΗ / Γ.Ε.ΜΗ.
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Γ.Ε.ΜΗ.
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΜΗ
ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
SITEMAP
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
Χρήστης: [Είσοδος]


 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΜΗ
Υπηρεσίες ΓΕΜΗΤμήμα Β’ Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Αρμόδιες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.  
     
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ, Τμήμα Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών και Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ, Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ, Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γενικού Εμπορικού Μητρώου
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων της χώρας
   
 
 
 
Αρμόδιες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
 

Στο Τμήμα Β’ Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για τις καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και αντιγράφων:

α) των πιστωτικών ιδρυμάτων όλης της χώρας που έχουν την μορφή της ανώνυμης εταιρείας
β) των ασφαλιστικών εταιρειών όλης της χώρας που έχουν την μορφή της ανώνυμης εταιρείας
γ) των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.
δ) των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
ε) των Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και
ζ) κάθε άλλης ανώνυμης εταιρείας, η οποία χαρακτηρίζεται χρηματοδοτική και οι μετοχές της είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.
η) υποκαταστημάτων των ως άνω εταιρειών με έδρα σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποκαταστημάτων των ως άνω εταιρειών με έδρα τρίτες χώρες.

Επίσης από το Τμήμα Β’ γίνονται οι καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ των διασυνοριακών συγχωνεύσεων των ως άνω κεφαλαιουχικών εταιρειών.


 

Στοιχεία Επικοινωνίας του Τμήματος Β’ της Δ/νσης Εταιρειών & ΓΕΜΗ : τηλ. 213-15 14 525, 213-15 14 135
Fax 210-38 38 981

ΓENIKH ΓΡAMMATEIA ΕΜΠOΡIOY & ΠΡΟΣΤΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ © 2007-Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 ΑθήναEmail: gge@gge.gr