Geniko Emporiko Mitroo
G.E.MI.
PUBLIC SECTOR
ANNOUNCEMENTS
USEFULL LINKS
FAQs
CONTACT
SITEMAP
Χρήστης: [Είσοδος]
 FAQs
FAQs

Μπορείτε να απευθύνετε ερωτήματα που αφορούν την λειτουργεία του ΓΕΜΗ και των ΥΜΣ στο gemi uhc.gr

 

Ποιοι ΚΑΔ εξαιρούνται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ);
Δείτε εδώ τους ΚΑΔ που εξαιρουνται από τις ΥΜΣ (άρθρα 80 και 81 του Ν.3463/2008) Top

 

Μπορώ να δοκιμάσω την εφαρμογή των Υπηρεσιών Μιας Στάσης με μη πραγματικά δεδομένα;
Το δοκιμαστικό περιβάλλον ΥΜΣ βρίσκεται εδώ. Επικοινωνήστε με την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για να σας δωθούν οι demo κωδικοί. Top

 

Ποιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση για ασφαλιστική ενημερότητα;
Απαλλάσσονται τα μέλη της εταιρείας που δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχολήσει προσωπικό, δεν ανεγείρουν οικοδομή, δεν ήταν κατά το παρελθόν μέλη σε εταιρεία κλπ (τα πεδία της σχετικής δήλωσης υπάρχουν στην οθόνη που θα βρείτε μπροστά σας στο βήμα «ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ»). Top

 

Πρέπει υποχρεωτικά να πληρωθούν τα 15 € για χορήγηση κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης στο ΓΕΜΗ;
Δεν είναι υποχρεωτικό αλλά είναι καλό να ενημερώνουμε τους εκπροσώπους των εταιρειών ότι εφόσον το ΓΕΜΗ θα αποτελεί το μοναδικό πλέον εμπορικό μητρώο, όλη η πληροφόρηση που χρειάζονται για την επιχείρησή τους θα βρίσκεται πλέον εκεί. Top

 

Σε ποιο στάδιο αποστέλλω την αναγγελία εγγραφής στον ΟΑΕΕ και πότε πρέπει αυτός να απαντήσει;
Η αναγγελία εγγραφής στον ΟΑΕΕ αποστέλλεται κατά το στάδιο αμέσως μετά την λήψη Αρ. ΓΕΜΗ και ποτέ σε προηγούμενο στάδιο. Σε καμία περίπτωση δεν περιμένουμε απάντηση του περιφερειακού τμήματος του ΟΑΕΕ προκειμένου να προχωρήσουμε στην επόμενη οθόνη (λήψη ΑΦΜ της εταιρείας. Top

 

Όταν συμμετέχει νομικό πρόσωπο (εταιρεία) στη νέα εταιρεία που συστήνεται, για ποιόν ζητάω ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΟΑΕΕ;
Για τους μετόχους της εταιρείας που συμμετέχει, εφόσον είναι και αυτά φυσικά πρόσωπα. Top

 

Ποιο μέρος του καταστατικού «ανεβάζω» ηλεκτρονικά στο σύστημα;
ΟΛΟΚΛΗΡΟ το καταστατικό και όχι μέρος αυτού. Top

 

Μπορώ να δώσω τον κωδικό μου σε κάποιον άλλο;
Όχι. Οι κωδικοί είναι αυστηρά προσωπικοί και η χρήση τους γίνεται με ευθύνη σας. Εάν δώσετε τον κωδικό σας σε κάποιον άλλο, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να «χρεωθείτε» έναν λάθος χειρισμό καθώς το σύστημα αναγνωρίζει τον χρήστη από τον κωδικό που πληκτρολογεί κατά την είσοδό του στην εφαρμογή. Top

 

Πού μπορώ να βρω την ΚΥΑ και τα παραρτήματά της;
Η ΚΥΑ έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ στο τεύχος Β470 και το κείμενο καθώς και τα παραρτήματά της υπάρχουν στην οθόνη της εφαρμογής geminet μόλις ανοίγετε μια υπόθεση για σύσταση εταιρείας. Μπορείτε να τη συμβουλεύεστε κάθε φορά που ανοίγετε μια υπόθεση. Top

 

Τα Τέλη Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης και Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ) που προβλέπει η ΚΥΑ (50ευρώ και 10ευρώ) πώς τα διαχειρίζομαι λογιστικά και διαδικαστικά αν είμαι Επιμελητηριακός χρήστης;
Τα τέλη εισπράττονται με εντολή της Υπηρεσίας Μιας Στάσης και καταχωρούνται σε ΚΑΕ (βλέπε επιστολή ΚΕΕ με Α.Π. 1306) απευθείας στο ταμείο του Επιμελητηρίου που εδρεύει η Υπηρεσία Μιας Στάσης, όπου εκδίδεται σχετική επίσημη απόδειξη. Τα τέλη αυτά αποτελούν έσοδο του Επιμελητηρίου και για το σκοπό αυτό τα Επιμελητήρια πρέπει να ανοίξουν αντίστοιχους λογιστικούς λογαριασμούς. Top

 

Σε ποιο Επιμελητήριο στέλνω το αίτημα εγγραφής μιας τεχνικής ή μιας ξενοδοχειακής εταιρείας για να την εγγράψει στο μητρώο του;
Οι εταιρείες αυτές εγγράφονται στο ΓΕΜΗ μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, εφόσον είναι ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ. Στη συνέχεια, εφόσον η εταιρεία είναι ΑΕ ή ΕΠΕ, υποχρεωτικά θα πρέπει να εγγραφεί στο εμπορικό επιμελητήριο. Αν είναι ΟΕ ή ΕΕ και από τον πρώτο από τους συσσωρευμένους σκοπούς στο καταστατικό της, (παρ. 5, άρθ. 4, ν. 1089/80 που προστέθηκε με την παρ. 4, άρθρ. 1, ν. 2941/0001), δηλαδή από τον κύριο σκοπό της, δεν προκύπτει άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, θα εγγραφεί στο επαγγελματικό επιμελητήριο. Top

 

Με ποια διαδικασία ιδρύονται οι Ατομικές Επιχειρήσεις;
Για την ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης δεν ακολουθείται η διαδικασία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης. Οι επιχειρήσεις αυτές ιδρύονται όπως και πριν την 4-4-2011. Top

 

Μπορώ να ιδρύσω ένα υποκατάστημα μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης;
Όχι. Τα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων (είτε ημεδαπών, είτε αλλοδαπών) δεν ιδρύονται μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης. Πρέπει να εγγραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ μέσω των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. Top

 

Ποιο είναι το ποσό των τελών υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας και σε ποιες περιπτώσεις εισπράττονται αυτά;
Τέλος υπέρ Ταμείου Νομικών:
εισπράττεται πανελλαδικά ΜΟΝΟ στις συστάσεις ΟΕ και ΕΕ και ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Τέλος υπέρ Ταμείου Προνοίας:
εισπράττεται ΜΟΝΟ για τις εταιρείες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών και όχι για τα ταμεία Προνοίας στην υπόλοιπη Ελλάδα.
ΟΕ και ΕΕ με κεφάλαιο με κεφάλαιο έως 586,94 € : εισπράττεται ποσό 5,80 €.
ΟΕ και ΕΕ με κεφάλαιο από 586,94 € και άνω: εισπράττεται ποσό που αντιστοιχεί στο 1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό.
Επιπλέον εισπράττεται χαρτόσημο 3,6% επί του ανωτέρω 1%.
Ε.Π.Ε.: ανεξαρτήτως ύψους του κεφαλαίου εισπράττεται ποσό 5,80€. Top

 

Το παράβολο προελέγχου επωνυμίας και τίτλου στο οικείο Επιμελητήριο καταργείται μόνο όσον αφορά στη διαδικασία σύστασης επιχείρησης;
Ναι καταργείται μόνο κατά τη διαδικασία σύστασης Εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης.
Δεν καταργείται για τις επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής των Υ.Μ.Σ. (ΚΥΑ : K1-802) – ‘‘βλέπε και απάντηση στην επόμενη ερώτηση’’ .
Οι Τροποποιήσεις επωνυμίας και διακριτικού τίτλου δε διενεργούνται από τις Υπηρεσίες μιας Στάσης, αλλά από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων, οι οποίες θα εισπράξουν το σχετικό παράβολο για τον προέλεγχο /προέγκριση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου. Top

 

Ποιες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες δε συστήνονται μέσω της διαδικασίας της Υπηρεσίας Μιας Στάσης;
Καταρχήν, όσες ΑΕ έχουν λάβει από την Νομαρχία Αριθμό Μητρώου ΑΕ (ΑΡΜΑΕ) πριν τις 4/4/2011.
Επίσης, όσες ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ έχουν ήδη πριν τις 4/4/2011 καταχωρηθεί στα βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου.
Οι Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Συν. Π.Ε.)
Τέλος, όλες εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες, προκειμένου να ιδρυθούν πρέπει να λάβουν προηγούμενη διοικητική έγκριση ή απόφαση.
Συγκεκριμένα:
• Οι ημεδαπές εταιρείες του α.ν.89/67 (ΦΕΚ 132 Α’) (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α’).
• Όσες νέες εταιρείες προέρχονται από μετασχηματισμό.
• Οι αλλοδαπές εταιρείες με μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. που ιδρύουν υποκατάστημα στην Ελλάδα.
• Οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται με τη μορφή υποκαταστήματος στην Ελλάδα.
• Οι αλλοδαπές εταιρείες ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα.
• Οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα (ΠΟΛ 1083/6-3-2002 εγκύκλιος)
• Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν σύμβαση έργου στην Ελλάδα.
• Οι αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα
• Οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται με τη μορφή γραφείου στην Ελλάδα
σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/67(ΦΕΚ132Α’ ) όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α’).
Επίσης:
• Οι εταιρείες που δηλώνουν δραστηριότητα για την έναρξη της οποίας απαιτείται προέγκριση ίδρυσης (άρθρα 80 και 81 του ν.3463/2006), δηλαδή τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία γίνεται παρασκευή ή και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή και διανομή φαγητών, γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων, ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία

Για τις εταιρίες της τελευταίας περίπτωσης επίκειται άμεση ένταξή τους στις διαδικασίες των Υπηρεσιών Μιας Στάσης με τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Top

 

Πού μπορώ να απευθύνομαι για τυχόν απορίες μου σχετικά με τη διαδικασία Υπηρεσίας Μιας Στάσης;
Για θέματα της εφαρμογής geminet: Knowledge Broadband Services:
2610-454044, 2610-454040, 2610-454041, 2610-454042, 2610-454043

Για θέματα της βάσης ΓΕΜΗ: Πανεπιστήμιο Πάτρας
2610- 996991, 2610- 996982

Και επιπλέον, για επιμελητηριακούς χρήστες:
• e-mail: gemi [at] uhc.gr
• Τηλέφωνο Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος: 210- 3387104
• Τηλέφωνα ΕΒΕΑ :
210- 3645668, 210- 3382404, 210- 3382347, 210- 3382206, 210- 3382405
• Τηλέφωνα ΒΕΑ:
210- 3680708, 210- 3680782, 210- 3680700

Για Συμβολαιογράφους
e- mail: notaries [at] notariat.gr Top

 

Τι γίνεται με την περίπτωση όπου ατομική επιχείρηση μετατρέπεται σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ;
Για τις ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες πρόκειται να μετατραπούν σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ, η διαδικασία που προβλέπεται δεν αποτελεί πρωτότυπη σύσταση εταιρείας, αλλά προϋποθέτει υποβολή ισολογισμού και έκθεσης εκτιμητή. Συνεπώς, η σύσταση της νέας εταιρείας δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΥΜΣ, αλλά θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη στην κείμενη νομοθεσία οδό και θα καταλήξει στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ για να πάρει ΑρΓεμη και στη συνέχεια να μεταβεί στη ΔΟΥ για τη λήψη ΑΦΜ. Top

 

Πώς γίνεται να έχει θεωρημένο μισθωτήριο η εταιρεία, όταν ακόμη δεν έχει συσταθεί;
Το μισθωτήριο υπογράφεται από τους ιδρυτές οι οποίοι έχουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας τη δυνατότητα να τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους. Στο κείμενο του μισθωτηρίου θα γίνεται μνεία για την μελλοντική εκχώρηση προς την εταιρεία των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μίσθωση, κατά το χρόνο που αυτή θα συσταθεί. Η ΔΟΥ θεωρεί κανονικά το μισθωτήριο χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν επιτρέπεται να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της σύστασης της εταιρείας αν δεν μας έχει προσκομιστεί το μισθωτήριο. Top

 

Σε ποιόν αριθμό φαξ στέλνω το αίτημα για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας;
Η διαδικασία αποστολής φαξ στο ΙΚΑ γίνεται μέσω των πιστοποιημένων φαξ για τα οποία έχετε οριστεί ως πιστοποιημένοι χρήστες. Πληκτρολογείτε τον κωδικό σας και το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου και ΑΥΤΟΜΑΤΑ το ΣΥΣΤΗΜΑ και όχι κάποιος υπάλληλος του ΙΚΑ, σας χορηγεί την ενημερότητα ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Δε στέλνετε φαξ σε κάποιο περιφερειακό γραφείο του ΙΚΑ. Για τον ΟΑΕΕ, δεν στέλνετε φαξ, αλλά ενεργοποιείτε την εντολή για τη λήψη της ασφαλιστικής ενημερότητας από τον υπολογιστή σας, στην εφαρμογή Υπηρεσίας Μιας Στάσης. Για τη ΔΟΥ ισχύουν τα όσα ελέχθησαν παραπάνω σχετικά με τα πιστοποιημένα φαξ του ΙΚΑ. Top

 

Η αναζήτηση εταιρειών γιατί γίνεται μόνο με ΑΦΜ. Γιατί δεν γίνεται με όνομα μέλους ή κάτι άλλο;
Γιατί το μέλος μπορεί να αλλάξει. Top

 

Πού πληρώνεται ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου;
Είτε στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, είτε σε προγενέστερο στάδιο, στη ΔΟΥ. Η σχετική επιλογή (δηλαδή για την πληρωμή σε εσάς, ή την πληρωμή σε άλλο φορέα) υπάρχει στην οθόνη σας. Top

 

Στο φίλτρο δραστηριοτήτων μπορεί να γίνει αναζήτηση και εισαγωγή και με Νο ΚΑΔ;
Όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Top

 

Για την εγγραφή στο Επιμελητήριο στην αίτηση έχει στοιχεία: ΝΜ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ, ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ, ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΕΜΗ, ΑΦΜ. Δε θα πρέπει να προστεθεί ο σκοπός και η έδρα;
Δε χρειάζεται, καθώς αυτά τα πεδία προκύπτουν από τη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Top

 

Όπου ζητείται πρωτόκολλο (για αποστολή αιτήσεων σε ΟΑΕΕ κλπ) θα μπαίνει πρωτόκολλο του Επιμελητηρίου ή θα πρέπει η ΥΜΣ να τηρεί δικό της πρωτόκολλο;
Το κάθε Επιμελητήριο μπορεί να τηρεί δικό του σύστημα πρωτοκόλλου. Top

 

Στο άρθρο 13 της Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Κ1-802, αναφέρεται ότι οι πληρωμές μπορούν να γίνουν και με τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται από την τράπεζα για λογαριασμό του εν δυνάμει επιχειρηματία, έναντι του ποσού που καλείται να πληρώσει. Εις ποιου διαταγή θα πρέπει να εκδίδεται η παραπάνω επιταγή;
Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με τραπεζική επιταγή, η επιταγή κόβεται σε διαταγή της ΥΜΣ, η οποία στη συνέχεια μπορεί να την οπισθογραφήσει και να την παραδώσει στην τράπεζα. Top

 

Οι διατάξεις για την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας μιας στάσης απαγορεύουν συγχρόνως στις Δ.Ο.Υ. να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην ίδρυση εταιρειών, εφόσον είτε οι ιδρυτές των εταιρειών το επιθυμούν, είτε η Υπηρεσία μιας στάσης δεν είναι έτοιμη, ακόμη, να παρέχει προς αυτούς τις υπηρεσίες της;
Ναι. Οι Δ.Ο.Υ έχουν πλέον αρμοδιότητα έκδοσης ΑΦΜ μόνο για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΥΜΣ. Top

 

Ποιο είναι το ποσό του δικαιώματος εγγραφής στο ΟΑΕΕ;
Το ποσό είναι 111, 10 ευρώ Top

 

Σε περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) στο καταστατικό των οποίων δε δηλώνεται εμπορική δραστηριότητα, υφίσταται υποχρέωση εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ;
Όλες οι Ο.Ε. και Ε.Ε. ανεξαρτήτως ειδικού σκοπού και δραστηριοτήτων, δηλαδή αν ασκούν ή όχι εμπορία, εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005.
Συγκεκριμένα όσον αφορά στις τεχνικές εταιρείες, αυτές εγγράφονται υποχρεωτικά ως μέλη στα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια (Βλέπε Γνωμοδότηση ΝΣΚ 259/1994), ενώ στο Τεχνικό Επιμελητήριο υποχρεούνται να αναγγείλουν την τεχνική τους επωνυμία χωρίς να αποκτούν την ιδιότητα του μέλους.
Στο μητρώο του Επιμελητηρίου δεν εγγράφονται όσες ΟΕ και ΕΕ δεν έχουν τέτοια υποχρέωση από την ειδικότερη νομοθεσία. Τέτοιες είναι επί παραδείγματι:
Α. οι Ιατρικές, γιατί βάσει του ΠΔ 84/2001, από το 2001 υποχρεούνται να εγγράφονται στον Ιατρικό Σύλλογο. Σημειωτέον ότι οι ιατρικές εταιρείες εμπίπτουν στο πεδίο των ΥΜΣ οι οποίες υποχρεούνται να ελέγχουν αν έχει προηγηθεί η απαιτούμενη έγκριση του καταστατικού τους από το ΔΣ  του Ιατρικού Συλλόγου.
Β. Οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να εγγράφονται στο μητρώο του Επιμελητηρίου σύμφωνα με το ν. 3601/1928 και το ν. 5607/ 1932, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να πράξει διαφορετικά. 

Σημειώνουμε ότι τα συστεγασμένα φαρμακεία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΥΜΣ. Αυτό προκύπτει από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 1963/1981 οι οποίες προβλέπουν τα εξής:
• Με απόφαση του νομάρχη, εφ' όσον χωροταξικά δεν κωλύεται εξυπηρέτηση του κοινού, δύναται να επιτραπεί η σύσταση εταιρειών εκμετάλλευσης φαρμακείων, που λειτουργούν ως ατομικά, εταιρικά και συστεγαζόμενα.
• Η εταιρεία μετά την έκδοση από το νομάρχη εγκριτικής απόφασης, συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο θα μνημονεύεται ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης του νομάρχη. Κυρωμένα δε αντίγραφα αυτού υποβάλλονται, μέσα σ' ένα μήνα από την καταχώρηση στα βιβλία του οικείου πρωτοδικείου, στο τμήμα ή τη διεύθυνση υγιεινής της νομαρχίας και στο φαρμακευτικό σύλλογο, του οποίου είναι μέλη οι μετέχοντες στην εταιρεία φαρμακοποιοί. Σε περίπτωση μη τηρήσεως των ανωτέρων ανακαλείται η εγκριτική απόφαση του νομάρχη. Η ανακλητική πράξη, με μέριμνα του οικείου νομάρχη, κοινοποιείται στο οικείο πρωτοδικείο για τη σημείωση της στην οικεία καταχώρηση." Συνεπώς, η απόφαση του Νομάρχη δίνεται σε χρόνο προγενέστερο της σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης της εταιρίας, άρα οι Υπηρεσίες μιας Στάσης (συμβολαιογράφοι) οφείλουν να προβαίνουν στη σύσταση των εταιρειών αυτών, αποφεύγοντας  ωστόσο το βήμα της εγγραφής στο Επιμελητήριο. Top

 

Για υφιστάμενες προσωπικές εταιρείες με έναρξη πριν από την 4/4/2011 που χρήζουν τροποποίησης καταστατικού και στο σκοπό αυτών δεν αναγράφεται εμπορική δραστηριότητα, υφίσταται υποχρέωση καταχώρησης των μεταβολών στο Γ.Ε.ΜΗ και καταβολής τέλους καταχώρησης (10 Ευρώ);
Σύμφωνα με την παράγραφο Δ της με Αριθ. Πρωτ. Κ2-3332/4-4-2011 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, σε υφιστάμενες εταιρείες κάθε μορφής των οποίων η σύσταση και λειτουργία έγινε πριν από την 4/4/2011 θα ακολουθείται η προϊσχύουσα διαδικασία, δηλαδή η διαδικασία που ίσχυε μέχρι την 4-4-2011 και οι σχετικές καταχωρήσεις θα γίνονται στα αντίστοιχα Μητρώα ή Βιβλία Εταιρειών. Για αυτές τις εταιρείες, το Γ.Ε.ΜΗ. δεν αποτελεί μητρώο, από την καταχώρηση στο οποίο επέρχονται τα έννομα αποτελέσματα αυτής. Αυτό σημαίνει ότι για όποια μεταβολή καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. (δηλαδή για μεταβολές των ήδη υπαρχόντων στοιχείων των εταιρειών αυτών) δεν εισπράττονται τέλη καταχώρησης. 
Παρατήρηση: Υποχρέωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν υφίσταται για τις ίδιες τις εταιρείες. Υφίσταται ωστόσο υποχρέωση για τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. να ενημερώνουν το Γ.Ε.ΜΗ. όταν υπάρχει αλλαγή των ακροθιγών στοιχείων που έχουν μεταπέσει, χωρίς χρέωση του ενδιαφερομένου. Top

 

Παρακαλώ να διευκρινίσετε αν η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούται να προβεί στην ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. για διακοπή ατομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το 2007. Σημειώνεται ότι η εν λόγω ατομική επιχείρηση έκανε επανέναρξη τον επόμενο χρόνο και είναι ενεργή από την ημερομηνία επανενάρξεως έως και σήμερα, ενώ παράλληλα εμφανίζεται ως ενεργή και στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.
Κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Δ της εγκυκλίου με Αριθ. Πρωτ. Κ2-3332/4-4-2011, για ατομική επιχείρηση που συστάθηκε και λειτούργησε πριν από την 4-4-2011, το μητρώο στο οποίο θα φαίνεται η ιστορικότητα αυτής είναι το μητρώο στο οποίο καταχωρήθηκε κατά τη σύστασή της, δηλαδή το μητρώο του Επιμελητηρίου σας. Υπενθυμίζουμε ύπαρξη υποχρέωσης για τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. να ενημερώνουν το Γ.Ε.ΜΗ. όταν υπάρχει αλλαγή των ακροθιγών στοιχείων που έχουν μεταπέσει, χωρίς χρέωση του ενδιαφερομένου. Top

Υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. των ατομικών επιχειρήσεων που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα;
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου 3419/2005, οι ατομικές επιχειρήσεις που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. προαιρετικά. Top

 

Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας σύστασης εταιρειών που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των ΥΜΣ.
Περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με εταιρείες που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των ΥΜΣ: Σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων με αριθ. Πρωτ. ΠΟΛ 1081/8-4-2011 και της εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με Αριθ. Πρωτ. Κ1-1319/29-4-2011, αυτές οι εταιρίες πρώτα λαμβάνουν αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και στη συνέχεια Α.Φ.Μ. από τη ΔΟΥ.

Κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 της ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011, η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. διαβιβάζει ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία την εκδοθείσα βεβαίωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. στα κατά τόπους αρμόδια Πρωτοδικεία για Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., ενώ εντός δεκαπέντε εργασίμων ημερών ακολουθεί η διαβίβαση εντύπου αντιγράφου του καταστατικού της εταιρείας. Επιπλέον για τις ΕΠΕ συντάσσει και αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση για τη σύσταση της ΕΠΕ και την καταχώρηση αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., κατάλληλα προσαρμοσμένη. Για την εν λόγω ανακοίνωση δεν καταβάλλονται τέλη δημοσίευσης. 
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 13 του ν. 3853/2010, οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. υπερισχύουν κάθε άλλης αποκλίνουσας καταχώρησης στα Μητρώα ή Βιβλία προσωπικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, τα οποία διατηρούνται μόνο ως αρχεία ανάκλησης δεδομένων. Η διαβίβαση των ανωτέρω στοιχείων-εγγράφων σε αυτά εξυπηρετεί την υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας μέχρι την πλήρη μεταφορά – μετάπτωσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. και την πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος. Top

 

Πώς συστήνονται εταιρίες με αντικείμενο τα φωτοβολταϊκά;
Όσες υπό σύσταση εταιρείες επιθυμούν να δηλώσουν ως κύρια δραστηριότητά τους την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήματα, ενώ δεν έχουν ακόμη τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο για την εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιείται η εν λόγω δραστηριότητα, περνούν από την Υπηρεσία Μιας Στάσης κανονικά, δηλώνοντας σαν κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Μ3 τον 35.11.10.09 και σαν έδρα την κατοικία ενός από τα μέλη της υπό σύσταση εταιρείας. Δεν δηλώνουν σε καμία περίπτωση κωδικό (ΚΑΔ) τον 41.20.20.01 «Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ.33 παρ.4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους» ή τον 41.20.20.02 «Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ.33 παρ.4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους». Στη συνέχεια, μετά τη λήψη ΑΡΓΕΜΗ και ΑΦΜ από την Υπηρεσία Μιας Στάσης, μπορούν να προχωρήσουν στην εύρεση του χώρου όπου θα γίνει η εγκατάσταση και στη λήψη της σχετικής άδειας για έγκριση λειτουργίας, οπότε και θα προβούν στην εγκατάσταση των φωτοβολταικών (πάνελ).
Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, προσέρχονται στην αρμόδια ΔΟΥ και κάνουν μεταβολή, δηλώνοντας την τοποθεσία της εγκατάστασης των πάνελ ως "υποκατάστημα". Εάν βέβαια εν τω μεταξύ έχουν και γραφεία, είτε στο χώρο της εγκατάστασης είτε αλλού εκτός των κατοικιών των ιδρυτών, στη δήλωση της μεταβολής στη ΔΟΥ θα συμπεριλάβουν τη νέα έδρα." Top

General Secretary of Commerce © 2007-Kannigos Sqr., 101 81 Athens-Tel: +30 210 3893000-Email: gge@gge.gr
0,8164063 seconds